Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hydroplan BV

1. Algemene Voorwaarden – toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Hydroplan en de Opdrachtgever anderzijds.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op de website van Hydroplan [www.hydroplan.be] alsook vormen zij een bijlage aan elke Offerte of Overeenkomst met Hydroplan. Bijgevolg erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze uitdrukkelijk te hebben aanvaard voorafgaand aan of uiterlijk op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts aan Hydroplan tegenstelbaar indien deze afwijkingen uitdrukkelijk worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Indien de Partijen voor één of meer welbepaalde Opdrachten schriftelijk en uitdrukkelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen van kracht voor de overige bepalingen en voor de vorige of latere Opdrachten.
 4. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

2. Definities

Algemene Voorwaarden

deze Algemene Voorwaarden inclusief bijlagen, zoals geldend op het moment van de samenwerking.

Consument

iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

Diensten

de diensten die Hydroplan aanbiedt en desgevallend levert aan de Opdrachtgever (o.m. installatie van de Producten).

Hydroplan

Hydroplan BV, met zetel te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 1C, bus 4, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0466.991.553.

Offerte

de offerte die Hydroplan aan de Opdrachtgever uitbrengt voor de verkoop en/of levering van de Producten van Hydroplan, en/of de levering van Diensten.

Onderneming

iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

Opdracht

de verkoop en/of levering van de Producten van Hydroplan, en/of de levering van Diensten, zoals gespecifieerd in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.

Opdrachtgever

elke Consument of Onderneming die een Overeenkomst sluit met Hydroplan, dan wel hiertoe een Offerte ontvangt.

Overeenkomst

de Overeenkomsten tussen Hydroplan en de Opdrachtgever, tot verkoop en/of levering van de Producten van Hydroplan, en/of de levering van Diensten.

Partijen

Hydroplan en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Prijs

de prijs voor de Opdracht die de Opdrachtgever aan Hydroplan verschuldigd is, zoals gespecifieerd in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.

Producten

de producten die Hydroplan aanbiedt en desgevallend verkoopt en/of levert aan de Opdrachtgever.

3. Offertes en prijsbepaling

 1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes van Hydroplan zijn geldig voor de in de Offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de Offerte geldig tot 3 maanden na de datum waarop de Offerte is uitgebracht.
 3. Alle prijsopgaven en de Prijzen die Hydroplan in rekening brengt, zijn de op het moment van de Offerte c.q. van het tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW, indien het een Offerte/Overeenkomst t.a.v. een Onderneming betreft, inclusief BTW indien het een Offerte/Overeenkomst t.a.v. een Consument betreft.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de Offerte te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend, volgens volgende formule:

     p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20)      

waarbij:

 • p = het aangepast bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de sociale lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen van de materialen;
 • P = het op basis van de Overeenkomst vastgestelde bedrag;
 • s = het gemiddeld uurloon van kracht op de startdatum van de in de vordering of termijnbetaling beschouwde maand, of – in privéovereenkomsten – op de startdatum van de werken waarop de betaling/de factuur betrekking heeft, verhoogd met een % sociale lasten en verzekeringen;
 • S = het gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór de openingsdatum van inschrijvingen, of – in privéovereenkomsten  – 10 dagen vóór de datum van de Offerte of van ondertekening van de Overeenkomst;
 • i = het laatst gepubliceerde indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand voor de in de vorderingsstaat beschouwde periode, of – in privéovereenkomsten  – de kalendermaand voor de startdatum van de Opdracht waarop de betaling/factuur betrekking heeft;
 • I = het laatste definitieve indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand die de opening van de inschrijvingen, of – in privéovereenkomsten  – de datum van de Offerte of de Overeenkomst voorafgaat.
 1. De Prijzen worden berekend op basis van de marktsituatie zoals deze geldt op de datum van de Offerte of van ondertekening van de Overeenkomst. Bij de prijsbepaling wordt rekening gehouden met de kosten van de grondstoffen en materialen, buitenlandse valuta’s, rechten, taksen en andere lasten. Elke verhoging van één van deze parameters machtigt Hydroplan van rechtswege om zijn prijzen op proportionele wijze – in functie van de gewijzigde parameters – aan te passen.

4. Hoofdelijke en ondeelbare verbintenis

Indien de Offerte of de Overeenkomst wordt aangegaan door twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor de uitvoering van de verbintenissen van de Opdrachtgever onder de Offerte of de Overeenkomst.

5. Communicatie

De Opdrachtgever kan Hydroplan te allen tijde bereiken via post op het postadres Oostmalsebaan 1C, bus 4, 2960 Brecht, dan wel op het volgende e-mailadres info@hydroplan.be. De Opdrachtgever kan Hydroplan eveneens telefonisch bereiken op het nummer +32 (0)3 484 66 50.

6. Uitvoering van de Opdrachten

1. De Overeenkomst treedt slechts in werking nadat alle hiertoe noodzakelijke documenten door de Opdrachtgever werden ondertekend en teruggezonden aan Hydroplan. De planning van levering en uitvoering van de Opdracht zal slechts daarna geschieden.

Hydroplan is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een voorschot van minimaal 30% te vragen. De Overeenkomst treedt in voorkomend geval slechts in werking na betaling van het voorschot. De planning van levering en uitvoering van de Opdracht zal in voorkomend geval slechts daarna geschieden.

2. De Opdrachtgever zal Hydroplan, op eigen initiatief, de nodige informatie geven betreffende de technische context en de precieze plaatsgesteldheid, zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de Opdracht, in zoverre deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever meldt alle eventuele installaties, nutsleidingen en andere voorzieningen, welke zich gebeurlijk in de ondergrond van het terrein bevinden. Hydroplan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle actuele en voortvloeiende schade aan leidingen, materialen of installaties, veroorzaakt door werken van Hydroplan of zijn onderaannemers, welke niet op adequate manier op voorhand ter plaatse zijn aangeduid, noch vooraf vermeld zijn op het (de) plan(nen) of bij aanvang van de werken niet besproken werden met de uitvoerders van de werken.

3. Voor de levering van materialen is Hydroplan afhankelijk van groothandels en fabrikanten. Iedere opgegeven leverings- en plaatsingstermijn is louter indicatief. Wijzigingen aan deze termijnen door Hydroplan zijn enkel toegestaan mits objectieve verantwoording. De Opdrachtgever kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om welke schadevergoeding te eisen indien objectief verantwoord.

4. De uitvoeringstermijn van de Opdracht kan worden geschorst indien zich onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Hydroplan voordoen, en dit zonder dat Hydroplan hiervoor een vergoeding voor verschuldigd is aan de Opdrachtgever.

Indien de uitvoeringstermijn, wegens omstandigheden buiten schuld van Hydroplan om, wordt geschorst voor meer dan 6 maanden, kan Hydroplan de initieel overeengekomen Prijs wijzigen overeenkomstig Artikel 3.5, indien een van de daarin vermelde parameters gewijzigd is. Bovendien kan Hydroplan de eventuele meerkosten voor stockage aanrekenen, indien zij materialen reeds heeft besteld en bij haar heeft laten leveren en heeft gestockeerd (aangezien dit fysiek niet mogelijk was bij de Opdrachtgever).

5. Indien, gelet op de schorsing van de uitvoeringstermijn, de beoogde materialen niet meer beschikbaar zijn en door Hydroplan niet meer besteld kunnen worden, zal Hydroplan gelijkwaardige, passende varianten aanwenden of inzetten.

6. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein bereikbaar en vrij is. Bij gebreke hiervan heeft Hydroplan het recht de Overeenkomst te beëindigen en is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van de overeengekomen prijs verschuldigd.

7. Te allen tijde blijven ten laste van de Opdrachtgever:

 •  voorziening en verbruik van water en elektriciteit voor de uitvoering van de Opdracht;
 •  noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen.

7. Aanvaarding van de uitgevoerde Opdracht (oplevering) – klachten

1. De Opdrachtgever moet zijn gebeurlijke opmerkingen omtrent de uitvoering van de Opdracht of de facturatie, van welke aard ook, per aangetekend schrijven meedelen met vermelding van de aard en de motivatie van de klacht, en dit binnen de 8 dagen na uitvoering van de Opdracht. Hetzelfde geldt in geval van slechts gedeeltelijke uitvoering ervan. Indien geen (tijdige) klacht wordt geformuleerd, wordt de Opdrachtgever geacht de uitgevoerde Opdracht resp. de factuur te aanvaarden en aldus tot (voorlopige) oplevering over te gaan.

Kleine onvolkomenheden of andere details die geen invloed hebben op de goede werking van de installatie, kunnen geenszins worden ingeroepen om de (voorlopige) oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele onvolkomenheden en/of andere details binnen een overeengekomen termijn worden verholpen.

De (voorlopige) oplevering houdt in hoofde van de Opdrachtgever de goedkeuring in van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit (behoudens de desgevallend beschreven onvolkomenheden en/of andere details).

De uitgevoerde Opdracht wordt tevens geacht stilzwijgend te zijn aanvaard, van zodra het betrokken (geïnstalleerde) Product in gebruik wordt genomen door de Opdrachtgever.

Indien onvolkomenheden en/of andere details werden vastgesteld bij de eerste oplevering, geldt een dubbele oplevering. Van zodra Hydroplan deze onvolkomenheden en/of andere details verholpen heeft, gaan Partijen in onderling overleg over tot definitieve oplevering.

2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, van zodra stagnatie optreedt welke Hydroplan niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden welke overmacht uitmaken in de zin van Artikel 14.

8. Verplichtingen van Hydroplan

 1. Hydroplan is verplicht de Opdracht(en) overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Hydroplan aanvaardt de Opdracht(en) onder het voorbehoud dat de voor de uitvoering van de Opdracht(en) vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

9. Aansprakelijkheid

1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Hydroplan jegens de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Hydroplan werd afgesloten, voor zover de dekking verworven is en in de mate dat de aansprakelijkheid betrokken is. Bij gebreke van dekking om welke reden dan ook, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst. De Opdrachtgever doet afstand van verhaal boven deze limieten en verbindt zich ertoe deze clausule te laten naleven door zijn respectievelijke verzekeraars.

Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is geenszins mogelijk.

2. Hydroplan draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor administratieve vergunningen, welke eventueel noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht(en). Wanneer de vergunning niet tijdig of niet verkregen wordt, heeft Hydroplan het recht de Overeenkomst te ontbinden. In dergelijk geval zal de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn, welke forfaitair wordt vastgesteld op 10% van de Prijs. In geval van een vertraging van meer dan 3 maanden zal de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn.

3. Van zodra materialen, onderdelen of gereedschap die voor uitvoering van de Opdracht benodigd zijn, op het terrein zijn aangevoerd, draagt de Opdrachtgever de volledige aansprakelijkheid voor de risico’s en schade, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtgever om aan te tonen dat deze risico’s of schade het gevolg zijn van nalatigheden aan de zijde van Hydroplan.

4. Hydroplan is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht in de zin van Artikel 14;
  2. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde Producten;
  4. beschadigingen aan de geleverde Producten ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
  5. normale slijtage van de geleverde Producten ten gevolge van het dagelijkse gebruik;
  6. enige andere externe oorzaak.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Hydroplan geen volledige betaling inzake een Overeenkomst van Partijen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder inbegrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Hydroplan.
 2. Hydroplan heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, een gerechtelijke reorganisatieprocedure aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud, is de Opdrachtgever onbevoegd om daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen te stellen, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11. Meer- en minderwerk

 1. Alle wijzigingen in de Opdracht, hetzij op vraag van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van door omstandigheden die ten tijde van de Offerte of de bevestiging van de Opdracht onbekend waren en waardoor een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.
 2. Hydroplan is gerechtigd de meerkosten waartoe niet door de Opdrachtgever werd verzocht, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen mits voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever.
 3. De meer- en minderkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen worden besteld of ter kennis worden gebracht aan de Opdrachtgever.

12. Annulering

 1. Elke annulering van een Opdracht dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren.
 2. Indien de Opdrachtgever de uitvoering van de Aanvaarde Offerte/Overeenkomst alsnog weigert, de Overeenkomst verbreekt of de uitvoering van de Opdracht niet kan doorgaan om reden eigen aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Is de niet-uitvoering van de Opdracht te wijten aan Hydroplan, dan is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is voorts verplicht Hydroplan te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de Opdracht.
 4. Onverminderd het vermelde in dit Artikel, behoudt Hydroplan zich alle recht voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

13. Betalingsvoorwaarden

Artikel 13.1  Betalingsvoorwaarden voor Consumenten

1. Overeenkomstig Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht en haar uitvoeringsbesluiten zijn de hierna vermelde betalingsvoorwaarden van toepassing indien Hydroplan een Overeenkomst aangaat met Consumenten.

2. De betaling dient te geschieden binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Bij niet-betaling op voormelde vervaldag, is de Opdrachtgever op het openstaande saldo een intrest verschuldigd tegen de interestvoet zoals deze geldt overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In hetzelfde geval is de Opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Deze forfaitaire vergoeding dekt de kosten van de minnelijke invordering.

4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – interesten en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de Opdrachtgever te dien aanzien anders.

Artikel 13.2  Betalingsvoorwaarden voor Ondernemingen

 1. De hierna vermelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien Hydroplan een Overeenkomst aangaat met Ondernemingen.
 2. De betaling dient te geschieden binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Bij niet-betaling op voormelde vervaldag en nadat een termijn van 14 dagen verstreken is sinds de derde werkdag na verzending van de eerste kosteloze betalingsherinnering, is de Opdrachtgever op het openstaande saldo een intrest verschuldigd tegen de interestvoet zoals deze geldt overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 4. In hetzelfde geval is de Opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
 5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – interesten en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de Opdrachtgever te dien aanzien anders.

14. Overmacht

 1. Omstandigheden zoals staking, brand, machinebreuk, achterstand van leveranciers, overheidsreglementeringen, gedwongen sluiting van de fabrieken, lock-out, oproer, onvoldoende brandstoffen of grondstoffen, langdurige transport onderbreking, evenals alles wat de productie of het verkeer van de goederen verhindert of belemmert, kunnen bij wijze van voorbeeld, en op niet-beperkende wijze, worden beschouwd als hypotheses van overmacht, wanneer ze de levering vertragen of bemoeilijken.
 2. Hydroplan moet de Opdrachtgever zo snel als mogelijk op de hoogte brengen van het voorvallen van de storende gebeurtenis.
 3. In dat geval kan elk van de Partijen de Overeenkomst opschorten, als de uitvoering ervan nog nuttig kan zijn, of, als dit niet het geval is, ontbinden met een wederzijdse restitutieverplichting als gevolg.

De Overeenkomst zal in ieder geval worden opgeschort en niet ontbonden als de voorziene (op)leveringstermijn een achterstand heeft van minder dan 6 maanden.

15. Slotbepalingen

 1. Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die voortspruiten uit de Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.